Lənkəran Dövlət Universitetinin “Elmi Xəbərlər” jurnalı haqqında ümumi məlumat.

Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər jurnalı 2 seriyası mövcuddur:

1. Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyası

2. Humanitar elmlər seriyası

Jurnal hər iki seriya üzrə ildə iki dəfə №1, №2 olmaqla nəşr olunur.

Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi aşağıdakı kimidir.

Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyasıüzrə İSSN 2617-8052,

Humanitar elmlər seriyası üzrə İSSN 2617-8036.

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reysterinə № 3441 nömrəsiilə daxil edilmişdir.


Redaksiya heyəti təbiət

REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor

prof. Natiq İbrahimov

Məsul katib

dos. Ramiz Şəmmədov

Redaksiya heyətinin üzvləri

akad.Məmməd Salmanov

prof.Elşad Qurbanov

prof.Tofiq Məmmədov

prof.Rauf Qardaşov

prof.Nihan Əliyev

prof.Vidadi Musayev

prof.Əbdülsəid Əzizov

prof.Məhəmmədəli Ramazanov

prof.Yusif Qasımov

prof.Çingiz İsmayılov

prof.Zaur Hümbətov

prof.Ələkbər Əliyev

prof.Mikayıl Məhərrəmov

prof. Rafiq Tağıyev

prof.Əbülfət Pələngov

prof.Qabil Yaqubov (Türkiyə)

prof.Türker Susmuş (Türkiyə)

prof.Fatma Nil Ertaş (Türkiyə)

prof.Güven Özdemir (Türkiyə)

prof.Vladimir Romanov (Rusiya)

prof.Feodr Vasilyev (Rusiya)

prof.Karaxan Mirzəyev (Rusiya)

prof.Mixail Kozlov (Rusiya)

EDITORIAL STAFF

Editor-in-chief:

prof. Natig Ibrahimov

Secretary in charge:

prof.assistant Ramiz Shammadov

Editorial boards:

prof. Mammad Salmanov

prof. Elshad Qurbanov

prof. Tofig Mammadov

prof. Rauf Qardashov

prof. Nihan Aliyev

prof. Vidadi Musayev

prof. Abdulsaid Azizov

prof. Muhammadali Ramazanov

prof. Yusif Qasimov

prof. Chingiz Ismayilov

prof. Zaur Humbatov

prof. Alakbar Aliyev

prof. Mikayil Maharramov

prof. RafigTagiyev

prof. Abulfat Palangov

prof. Qabil Yagubov (Turkey)

prof. Turker Susmush (Turkey)

prof. Fatma Nil Ertash (Turkey)

prof. Guven Ozdemir (Turkey)

prof. Vladimir Romanov (Russia)

prof. Feodor Vasilyev (Russia)

prof. Karakhan Mirzayev (Russia)

prof. Mixail Kozlov (Russia)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор:

проф. Натиг Ибрагимов

Ответственный секретарь:

доц. Рамиз Шяммадов

Редколлегии:

акад. Мамед Салманов

проф. Эльшад Гурбанов

проф. Тофиг Мамедов

проф. Рауф Гардашов

проф. Нихан Алиев

проф. Видади Мусаев

проф. Абдулсаид Азизов

проф. Мухаммадали Рамазанов

проф. Юсиф Гасымов

проф. Чингиз Исмаилов

проф. Заур Гумбатов

проф. Алекпер Алиев

проф. Микаил Магеррамов

проф. Рафиг Тагиев

проф. Абульфат Пялянгов

проф. Габиль Ягубов (Турция)

проф. Туркер Сусмуш (Турция)

проф. Фатма Нил Эрташ (Турция)

проф. Гювен Оздемир (Турция)

проф. Владимир Романов (Россия)

проф.Фёдор Васильев (Россия)

проф. Карахан Мирзоев (Россия)

проф. Михаил Козлов (Россия)

Redaksiya heyəti humanitar

REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor:

prof. Telman İmanov

Məsul katib:

dos. Kamran Kazımov

Redaksiya heyətinin üzvləri:

prof. Bəxtiyar Əliyev

prof. Musa Qasımlı

prof. Ədalət Muradov

prof. Cəfər Cəfərov

prof. Məsud Məmmədov

prof. Arif Məmmədov

prof. Yədulla Ağazadə

prof. Əfqan Abdullayev

prof. Hikmət Əlizadə

prof. Anar İskəndərov

prof. İslam Qəribli

prof. Rafael Əhmədli

prof. Məhərrəm Qasımlı

prof. Sifaris Səbzəliyev

prof. Aydın Abıyev

prof. Fikrət Rzayev

prof. İlham Tahirov

prof. Lyudmila Qorobets (Rusiya)

prof. Ali Kafkasiyalı (Türkiyə)

prof. Zinaida Nikitenko (Rusiya)

EDITORIAL STAFF

Editor-in-chief:

Prof.Telman İmanov

Secretary in charge:

prof.assistant: Kamran Kazimov

Editorial boards:

Prof.Bakhtiyar Aliyev

Prof.Musa Gasimli

Prof.Adalat Muradov

Prof.Jafar Jafarov

Prof.Mashud Mammadov

Prof. Arif Mammadov

Prof. Yadulla Agazadeh Prof.Afgan Abdullayev

Prof.Hikmat Alizadeh

Prof.Anar İskandarov

Prof. İslam Qaribli

Prof.Rafael Ahmadli

Prof.Maharram Gasimli

Prof.Sifaris Sabzaliyev

Prof.Aydin Abiyev

Prof.Fikrat Rzayev

Prof.İlham Tahirov

Prof.Ludmilla Gorobets(Russia)

Prof.Ali Kafkasiyali (Turkey)

Prof.Zinaida Nikitenko(Russia)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор:

проф. Тельман Иманов

Ответственный секретарь:

доц. Кямран Кязимов

Редколлегии:

проф. Бахтияр Алиев

проф. Муса Гасымлы

проф. Адалят Мурадов

проф. Джафар Джафаров

проф. Масуд Мамедов

проф. Ариф Мамедов

проф. Ядулла Агазаде

проф. Афган Абдуллаев

проф. Хикмет Ализаде

проф. Анар Искандеров

проф. Ислам Гарибли

проф. Рафаель Ахмедли

проф. Махаррам Гасымлы

проф. Сифарис Сабзалиев

проф. Айдын Абыев

проф. Фикрет Рзаев

проф. Ильхам Тахиров

проф. Людмила Горобец (Россия)

проф. Али Кавкасиялы (Турция)

проф. Зинаида Никитенко (Россия)